Telefon: 040 527 276 | Elektronski naslov: info@pravnapomoc.si

Nov video – Osebni stečaji

Vabimo vas k ogledu kratkega posnetka:

Osebni stečaj – brez plačila predujma!

Z novelo ZFPPIPP je predujma za plačilo postopka osebnega stečaja, dolžniku ni več potrebno plačati.

233. člen

(predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka in dopolnitev nepopolnega predloga)

(1) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka založiti predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v znesku, ki je enak:

1. znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega odstavka 122. člena tega zakona,

2. znesku najnižjega nadomestila upravitelja iz 1. točke četrtega odstavka 103. člena tega zakona in

3. pavšalnemu znesku za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, določenem s predpisom iz 3. točke prvega odstavka 114. člena tega zakona.

(2) Če začetek stečajnega postopka predlaga upnik in vrednost unovčene stečajne mase presega znesek stroškov iz prvega odstavka tega člena, ima upnik pravico do vrnitve založenega zneska predujma po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka.

(3) Če predlagatelj ob vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka ne založi predujma iz prvega odstavka tega člena ali če ni v skladu s prvim odstavkom 232. člena tega zakona, mu sodišče s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o dopolnitvi) naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi založi predujem ali ustrezno odpravi pomanjkljivosti predloga.

(4) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka.

(5) Če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena ne dopolni predloga, mora sodišče v osmih dneh po poteku tega roka zavreči predlog za začetek stečajnega postopka.

(6) Založitve predujma iz prvega odstavka tega člena je oproščen:

1. dolžnik in

2. delavec, ki vloži predlog za začetek stečajnega postopka iz razloga po četrtem odstavku 14. člena tega zakona.

(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena sodišče, ki vodi stečajni postopek, s sklepom o začetku stečajnega postopka odloči, da se iz proračuna sodišča opravijo naslednja plačila:

1. znesek v višini pavšalnega nadomestila za objave nakaže agenciji v skladu s petim odstavkom 122. člena tega zakona in

2. znesek v višini vsote zneskov iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena nakaže v dobro denarnega računa stečajnega dolžnika.

(8) Če vrednost unovčene stečajne mase presega znesek plačil iz sedmega odstavka tega člena, sodišče, ki vodi stečajni postopek odloči, da se ta plačila vrnejo v dobro proračuna sodišča po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka in v skladu zakonom, ki ureja javne finance.

Osebni stečaj

Postopek za uvedbo stečajnega postopka je naslednji:
1. sestavi se poročilo o vašem premoženju, ki jo overite pri notarju,
2. sestavi se predlog za uvedbo stečajnega postopka in predlog za odpust obveznosti,
3. vse skupaj se vloži na pristojnem Okrožnem sodišču

Vložitev predloga za osebni stečaj (skupaj z pripravo vse potrebne dokumentacije) vam lahko uredimo mi. Z vaše strani bi potrebovali, da nam posredujete:

1. fotokopijo osebnega dokumenta, davčno številko in TRR

2. zadnje tri plačilne liste (v kolikor ste zaposleni),

3. seznam vaših dolgov

4. seznam premoženja (v kolikor ga imate)

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na 040 527 276 ali na info@pravnapomoc.si.

Osebni stečaj

Se soočate z dolgovi, ki jih ne morete več odplačevati? Na vas neprestano pritiskajo upniki?

Osebni stečaj je stečajni postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo vse svoje upnike, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju.

Postopki osebnega stečaja:

 

 • Osebni stečaj se lahko vloži v primeru insolventnosti dolžnika*.
 • Pripravimo vam poročilo o vašem premoženju, ki ga overite pri notarju.
 • Vložimo vlogo za brezplačno pravno pomoč.
 • Predlog za uvedbo stečajnega postopka vam oblikujemo in pošljemo na sodišče.
 • Stečajni postopek lahko traja najmanj 2 leti in ne več kot 5.
 • V kolikor stranka izpolnjuje pogoje sodišče izda sklep o odpustu obveznosti.

 

Pomagamo vam vložiti predlog za osebni stečaj in vam svetujemo ter pomagamo pri reševanju vaših dolgov. V kolikor vam vodimo celoten postopek osebnega stečaja, vam to predstavlja strošek v višini 150 EUR.

 

Za podrobnejše informacije o postopku se lahko kadarkoli obrnete na nas! Pokličite nas na telefonsko številko 040/527-276 ali nam pišite na info@pravnapomoc.si

 

*insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove place; ali je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo 1000 EUR – trajnejša nelikvidnost), ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben (dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti – prezadolženost)


Pogoji za odpust obveznosti:

 • če je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kazniva dejanja proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano;
 • če je dajal DURS-u neresnične, nepravilne podatke;
 • če še ni preteklo 10 let od zadnjega osebnega stečaja;
 • če je v zadnjih treh letih pred uvedbo stečaja prevzemal nesorazmerne obveznosti, ali razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo.
 • če dolžnik sodišču ne posreduje poročila o stanju svojega premoženja;
 • če se dolžnik ne drži omejitev svoje poslovne sposobnosti;
 • če ne izpolnjuje svojih obveznosti do delodajalca oz. si ne išče dela, če ni zaposlen.

 

Postopek osebnega stečaja

Postopek za uvedbo stečajnega postopka je naslednji:
1. sestavi se poročilo o vašem premoženju, ki jo overite pri notarju,
2. sestavi se predlog za uvedbo stečajnega postopka in predlog za odpust obveznosti,
3. pripraviti je potrebno vlogo za dodelitev brezplačne pravne pomoči oz. za obročno odplačilo takse,
4. vse skupaj se vloži na pristojnem Okrožnem sodišču

Vložitev predloga za osebni stečaj (skupaj z pripravo vse potrebne dokumentacije) vam lahko uredimo mi. Z vaše strani bi potrebovali, da nam posredujete:

1. fotokopijo osebnega dokumenta,
2. zadnje tri plačilne liste.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na 040 527 276 ali na info@pravnapomoc.si.

Predstavitveni video – Pravna pomoč

 

Reklamni plakat

Ponudba izterjave

Zadnje čase se vse več podjetij sooča s problemom neplačništva. Ogromno podjetij se zapira v stečajnih postopkih, upniki pa ostajajo brez poplačanih računov. Stroški odvetnikov in izvršiteljev v izvršilnih postopkih so neprimerno visoki, učinkovitost njihovega dela pa prepogosto nezadovoljiva.

Z našimi izkušnjami in kvaliteto dela vam lahko pomagamo pri postopkih izterjave. Pomagali vam bomo zmanjšati stroške in povečati maso izterjanih računov. Prevzamemo lahko stresno delo ukvarjanja z neplačniki in sklepamo dogovore o poplačilih ter jih opominjamo v primerih zamude.

Znamo vzdrževati zahtevno ravnovesje pri izterjavi strank, ki so še vedno vaši kupci in jih želite kot kupce tudi obdržati še naprej. Izterjavo izpeljemo vljudno in spoštljivo do neplačnikov, z njimi se dogovarjamo in iščemo najprimernejše reštive za nastalo situacijo.

Nudimo vam lahko celostno pravno podporo in odvetniško svetovanje. Z našimi pogodbenimi odvetniškimi hišami vam lahko zagotovimo najcenejše in najkvalitetnejše pravno zastopanje v primeru sodnega postopka.

Za pripravo ponudbe nas kontaktirajte na 040 527 276 ali info@pravnapomoc.si.

Odškodnine

Ste se poškodovali? Zahtevajte odškodnino!

Kaj ponujamo?
-Strokovno in hitro obravnavo vašega primera;
-BREZPLAČNO SVETOVANJE 24 ur na dan, 7 dni v tednu;
-NAJNIŽJO PROVIZIJO v Sloveniji – 5%;
-Izpeljavo odškodninskega postopka BREZ STROŠKOV*
-Vse lahko uredite kar OD DOMA (vami se dogovarjamo preko e-maila, po telefonu, pošti ali pa vas naš svetovalec obišče na domu);
-Pokrivamo celotno Slovenijo;
-Obveščamo vas o poteku postopka.

*V primeru, da odškodnina ni uspešno izpeljana ne zaračunavamo nobenih stroškov. Ob izplačilu odškodnine plačate le 5 % provizijo